Legal

Hieronder worden de algemene voorwaarden van Uitvaartbloemist In Memoriam vermeld. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1. Definities

Uitvaartbloemist In Memoriam: Uitvaartbloemist In Memoriam, Julianalaan 67-I, 2661 EJ te Bergschenhoek.

Klant: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Uitvaartbloemist In Memoriam een overeenkomst aangaat; Uitvaartbloemist In Memoriam behoudt zich het recht een klant als particulier of zakelijk te bestempelen, indien een kwestie aan de orde is als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Prijs: De opgegeven prijs exclusief de bezorgkosten.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden tussen Uitvaartbloemist In Memoriam en de wederpartij.

Deze voorwaarden: De toepasselijke algemene voorwaarden opgesteld door Uitvaartbloemist In Memoriam, de meest actuele versie daarvan.

Producten: Rouwstukken, grafstukken, rouwkransen, rouwharten, kistbedekkingen, strooibloemen, urnversieringen, grafverzorging, rouwboeketten, sympathieboeketten.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uitvaartbloemist In Memoriam. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en staan op de website van Uitvaartbloemist In Memoriam. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Uitvaartbloemist In Memoriam behoudt zich het recht de leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.

2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Uitvaartbloemist In Memoriam erkend.

2.4 Uitvaartbloemist In Memoriam kan in verband met seizoensgebonden producten niet garanderen dat het geleverde product identiek is aan de foto van het bestelde product getoond in de webshop. Uitvaartbloemist In Memoriam zal voor zover mogelijk trachten een zo gelijkwaardig mogelijk product af te leveren.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen genoemd op de webshop zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen genoemd op de webshop zijn in Euro en inclusief BTW.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

Betaling op de webshop geschiedt via Ideal of creditcard. Betaling wordt direct gedaan na het plaatsen van een order op de webshop van Uitvaartbloemist In Memoriam.

Artikel 5. Levering

5.1 Levering zal worden afgehandeld door Uitvaartbloemist In Memoriam in de regio’s Lansingerland, Pijnacker, Rotterdam en Zoetermeer. Buiten deze regio’s zal de order worden doorgegeven aan een collega bloemist. Uitvaartbloemist In Memoriam tracht een zo gelijkwaardig mogelijk product voor de klant te bestellen maar kan hier niet garant voor staan.

5.2 De klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor de juistheid van de bezorggegevens (bezorgadres e.d) en het opgegeven e-mailadres. Indien een onjuist bezorgadres is doorgegeven, zijn de eventuele extra bezorgkosten voor rekening van de klant. De hoogte van deze extra bezorgkosten wordt door Uitvaartbloemist In Memoriam nader bepaald.

Artikel 6. Zichttermijn

Het zichttermijn, zoals geformuleerd in artikel 7.46d BW, is bij aankopen bij Uitvaartbloemist In Memoriam, niet van toepassing daar voornoemde type goederen snel kunnen verouderen dan wel vergaan.

Artikel 7. Gegevensbeheer

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Uitvaartbloemist In Memoriam, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Uitvaartbloemist In Memoriam. Uitvaartbloemist In Memoriam houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

7.2 Uitvaartbloemist In Memoriam respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 8. Garantie en klachten

8.1 De te leveren goederen dienen te voldoen aan de normaal geldende eisen van kwaliteit en levensduur zoals deze door de partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

8.2 Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per e-mail of telefoon aan Uitvaartbloemist In Memoriam te worden gemeld. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de klantenservice via telefoonnummer 010 – 522 32 15 of e-mail aan info@uitvaartbloemistinmemoriam.nl .

8.3 Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of navolgende leveringen en geven geen recht betaling voor voorafgaande of navolgende leveringen te weigeren.

8.4 Gebreken bij een deel van het geleverde geven de klant niet het recht tot afkeuring van het volledige product.

Artikel 9. Aanbod

9.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Uitvaartbloemist In Memoriam, zich het recht voor die aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding, te herroepen of hiervan af te wijken.

9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Uitvaartbloemist In Memoriam pas nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

9.4 Aanbiedingen van Uitvaartbloemist In Memoriam gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

9.5 Uitvaartbloemist In Memoriam kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel hiervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 10. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Uitvaartbloemist In Memoriam en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Uitvaartbloemist In Memoriam op haalbaarheid is beoordeeld.

Artikel 11. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen op de website en webshop van Uitvaartbloemist In Memoriam gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Uitvaartbloemist In Memoriam is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van toeleveranciers van Uitvaartbloemist In Memoriam alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen.

12.3 Uitvaartbloemist In Memoriam behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Uitvaartbloemist In Memoriam gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12.4 Indien Uitvaartbloemist In Memoriam bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Uitvaartbloemist In Memoriam is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Eigendom van alle door Uitvaartbloemist In Memoriam aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Uitvaartbloemist In Memoriam zolang de afnemer de vorderingen van Uitvaartbloemist In Memoriam uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Uitvaartbloemist In Memoriam wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

14.2 De door Uitvaartbloemist In Memoriam geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 15. Toepasselijkheid recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Uitvaartbloemist In Memoriam en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Uitvaartbloemist In Memoriam er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 16. Auteursrecht en handelsmerk

16.1 Alle bewoordingen en afbeeldingen vermeld op alle pagina’s van de website, webshop en brochures van Uitvaartbloemist In Memoriam staan onder auteursrecht. Het is niet toegestaan om de inhoud of een deel hiervan te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden zonder de toestemming van Uitvaartbloemist In Memoriam.

16.2 Het logo van Uitvaartbloemist In Memoriam staat geregistreerd als handelsmerk en mag niet worden gebruikt zonder toestemming van Uitvaartbloemist In Memoriam.

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uitvaartbloemist In Memoriam te Rotterdam is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 april 2014.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan.

Registratiesysteem

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en de gegevens van eerder door u gedane bestellingen. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van koopovereenkomsten, facturering en betaling en om u een overzicht van door u gekochte producten te kunnen geven. Door middel van registratie geeft U toestemming voor de verwerking van Uw persoonsgegevens.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een koopovereenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo verstrekken wij de door ons gebruikte vervoerder uw naam en adresgegevens om uw bestelling te kunnen bezorgen. Wanneer u met een creditkaart of vergelijkbaar systeem wilt betalen, geven we uw kaartgegevens door aan onze bank ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert of een bestelling plaatst.

E-mail en nieuwsbrief

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord stuurt onze site u een cookie om u gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij bijhouden welke pagina’s u opvraagt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u passende producten te tonen en de site te optimaliseren voor uw wensen en voorkeuren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze privacy verklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Inzage en wijzigingen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan ons algemene adres. U vindt deze terug onder de pagina met contactgegevens.

Overname van gedeeltes van HTML op het net is met bronvermelding toegestaan. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur de volledige inhoud van HTML op het net op diskette, Cd-rom DVD of welk ander medium dan ook te verspreiden. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

De informatie op HTML op het net wordt geleverd “zoals ze is”. Het gebruik van de informatie op HTML op het net en de daaraan gekoppelde pagina’s is voor het eigen risico van de gebruiker. In geen enkel geval zal Uitvaartbloemist In Memoriam aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op HTML op het net. Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd.

Links naar websites van derde partijen. De links op deze website welke naar websites van derde partijen leiden staan niet onder controle van Uitvaartbloemist In Memoriam. Uitvaartbloemist In Memoriam is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of de inhoud van websites van derden. Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door Uitvaartbloemist In Memoriam gezien als een service en niet als een vereiste.

Alle teksten en illustraties Copyright Uitvaartbloemist In Memoriam. Alle rechten voorbehouden.