top of page

Algemene Voorwaarden Uitvaartbloemist In Memoriam

 

 

Hieronder worden de algemene voorwaarden van Uitvaartbloemist In Memoriam vermeld. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Artikel 1. Definities

 

Uitvaartbloemist In Memoriam: Uitvaartbloemist In Memoriam, Julianalaan 67-I, 2661 EJ te Bergschenhoek.

 

Klant: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Uitvaartbloemist In Memoriam een overeenkomst aangaat; Uitvaartbloemist In Memoriam behoudt zich het recht een klant als particulier of zakelijk te bestempelen, indien een kwestie aan de orde is als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

Prijs: De opgegeven prijs exclusief de bezorgkosten.

 

Overeenkomst: Iedere overeenkomst onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden tussen Uitvaartbloemist In Memoriam en de wederpartij.

 

Deze voorwaarden: De toepasselijke algemene voorwaarden opgesteld door Uitvaartbloemist In Memoriam, de meest actuele versie daarvan.

 

Producten: Rouwstukken, grafstukken, rouwkransen, rouwharten, kistbedekkingen, strooibloemen, urnversieringen, grafverzorging, rouwboeketten, sympathieboeketten.

 

Artikel 2. Algemeen

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uitvaartbloemist In Memoriam. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en staan op de website van Uitvaartbloemist In Memoriam. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.

 

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Uitvaartbloemist In Memoriam behoudt zich het recht de leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.

 

2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Uitvaartbloemist In Memoriam erkend.

 

2.4 Uitvaartbloemist In Memoriam kan in verband met seizoensgebonden producten niet garanderen dat het geleverde product identiek is aan de foto van het bestelde product getoond in de webshop. Uitvaartbloemist In Memoriam zal voor zover mogelijk trachten een zo gelijkwaardig mogelijk product af te leveren.

 

Artikel 3. Prijzen

 

3.1 Alle prijzen genoemd op de webshop zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.2 Alle prijzen genoemd op de webshop zijn in Euro en inclusief BTW.

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

 

Betaling op de webshop geschiedt via Ideal of creditcard. Betaling wordt direct gedaan na het plaatsen van een order op de webshop van Uitvaartbloemist In Memoriam.

 

 

 

Artikel 5. Levering

 

5.1 Levering zal worden afgehandeld door Uitvaartbloemist In Memoriam in de regio’s Lansingerland, Pijnacker, Rotterdam en Zoetermeer. Buiten deze regio’s zal de order worden doorgegeven aan een collega bloemist. Uitvaartbloemist In Memoriam tracht een zo gelijkwaardig mogelijk product voor de klant te bestellen maar kan hier niet garant voor staan.

 

5.2 De klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor de juistheid van de bezorggegevens (bezorgadres e.d) en het opgegeven e-mailadres. Indien een onjuist bezorgadres is doorgegeven, zijn de eventuele extra bezorgkosten voor rekening van de klant. De hoogte van deze extra bezorgkosten wordt door Uitvaartbloemist In Memoriam nader bepaald.

 

​Artikel 6. Zichttermijn

 

Het zichttermijn, zoals geformuleerd in artikel 7.46d BW, is bij aankopen bij Uitvaartbloemist In Memoriam, niet van toepassing daar voornoemde type goederen snel kunnen verouderen dan wel vergaan.

 

Artikel 7. Gegevensbeheer

 

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Uitvaartbloemist In Memoriam, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Uitvaartbloemist In Memoriam. Uitvaartbloemist In Memoriam houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

 

7.2 Uitvaartbloemist In Memoriam respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

Artikel 8. Garantie en klachten

 

8.1 De te leveren goederen dienen te voldoen aan de normaal geldende eisen van kwaliteit en levensduur zoals deze door de partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

 

8.2 Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per e-mail of telefoon aan Uitvaartbloemist In Memoriam te worden gemeld. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de klantenservice via telefoonnummer 088 – 256 36 36 of e-mail aan info@uitvaartbloemistinmemoriam.nl . Bij een klachtmelding dient de klant fotomateriaal toe te zenden. Helaas is het zonder fotomateriaal niet mogelijk de klacht in behandeling te nemen omdat de klacht niet toetsbaar is voor Uitvaartbloemist In Memoriam.

 

8.3 Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of navolgende leveringen en geven geen recht betaling voor voorafgaande of navolgende leveringen te weigeren.

 

8.4 Gebreken bij een deel van het geleverde geven de klant niet het recht tot afkeuring van het volledige product.

 

Artikel 9. Aanbod

 

9.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Uitvaartbloemist In Memoriam, zich het recht voor die aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding, te herroepen of hiervan af te wijken.

 

9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Uitvaartbloemist In Memoriam pas nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

9.4 Aanbiedingen van Uitvaartbloemist In Memoriam gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

9.5 Uitvaartbloemist In Memoriam kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel hiervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 10. Overeenkomst

 

Een overeenkomst tussen Uitvaartbloemist In Memoriam en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Uitvaartbloemist In Memoriam op haalbaarheid is beoordeeld.

 

Artikel 11. Afbeeldingen en specificaties

 

Alle afbeeldingen op de website en webshop van Uitvaartbloemist In Memoriam gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 12. Overmacht

 

12.1 Uitvaartbloemist In Memoriam is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,

 

vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van toeleveranciers van Uitvaartbloemist In Memoriam alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen.

 

12.3 Uitvaartbloemist In Memoriam behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Uitvaartbloemist In Memoriam gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

12.4 Indien Uitvaartbloemist In Memoriam bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 

Uitvaartbloemist In Memoriam is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 

14.1 Eigendom van alle door Uitvaartbloemist In Memoriam aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Uitvaartbloemist In Memoriam zolang de afnemer de vorderingen van Uitvaartbloemist In Memoriam uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Uitvaartbloemist In Memoriam wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,

 

waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 

14.2 De door Uitvaartbloemist In Memoriam geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

​Artikel 15. Toepasselijkheid recht/bevoegde rechter

 

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Uitvaartbloemist In Memoriam en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Uitvaartbloemist In Memoriam er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Artikel 16. Auteursrecht en handelsmerk

 

16.1 Alle bewoordingen en afbeeldingen vermeld op alle pagina’s van de website, webshop en brochures van Uitvaartbloemist In Memoriam staan onder auteursrecht. Het is niet toegestaan om de inhoud of een deel hiervan te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden zonder de toestemming van Uitvaartbloemist In Memoriam.

 

16.2 Het logo van Uitvaartbloemist In Memoriam staat geregistreerd als handelsmerk en mag niet worden gebruikt zonder toestemming van Uitvaartbloemist In Memoriam.

Hieronder worden de algemene voorwaarden van Uitvaartbloemist In Memoriam vermeld. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Artikel 1. Definities

Uitvaartbloemist In Memoriam: Uitvaartbloemist In Memoriam, Julianalaan 67-I, 2661 EJ te Bergschenhoek.

 

Klant: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Uitvaartbloemist In Memoriam een overeenkomst aangaat; Uitvaartbloemist In Memoriam behoudt zich het recht een klant als particulier of zakelijk te bestempelen, indien een kwestie aan de orde is als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

Prijs: De opgegeven prijs exclusief de bezorgkosten.

 

Overeenkomst: Iedere overeenkomst onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden tussen Uitvaartbloemist In Memoriam en de wederpartij.

 

Deze voorwaarden: De toepasselijke algemene voorwaarden opgesteld door Uitvaartbloemist In Memoriam, de meest actuele versie daarvan.

 

Producten: Rouwstukken, grafstukken, rouwkransen, rouwharten, kistbedekkingen, strooibloemen, urnversieringen, grafverzorging, rouwboeketten, sympathieboeketten.

 

Artikel 2. Algemeen

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uitvaartbloemist In Memoriam. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en staan op de website van Uitvaartbloemist In Memoriam. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.

 

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Uitvaartbloemist In Memoriam behoudt zich het recht de leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.

 

2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Uitvaartbloemist In Memoriam erkend.

 

2.4 Uitvaartbloemist In Memoriam kan in verband met seizoensgebonden producten niet garanderen dat het geleverde product identiek is aan de foto van het bestelde product getoond in de webshop. Uitvaartbloemist In Memoriam zal voor zover mogelijk trachten een zo gelijkwaardig mogelijk product af te leveren.

Artikel 3. Prijzen

 

3.1 Alle prijzen genoemd op de webshop zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.2 Alle prijzen genoemd op de webshop zijn in Euro en inclusief BTW.

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

Betaling op de webshop geschiedt via Ideal of creditcard. Betaling wordt direct gedaan na het plaatsen van een order op de webshop van Uitvaartbloemist In Memoriam.

 

Artikel 5. Levering

 

5.1 Levering zal worden afgehandeld door Uitvaartbloemist In Memoriam in de regio’s Lansingerland, Pijnacker, Rotterdam en Zoetermeer. Buiten deze regio’s zal de order worden doorgegeven aan een collega bloemist. Uitvaartbloemist In Memoriam tracht een zo gelijkwaardig mogelijk product voor de klant te bestellen maar kan hier niet garant voor staan.

 

5.2 De klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor de juistheid van de bezorggegevens (bezorgadres e.d) en het opgegeven e-mailadres. Indien een onjuist bezorgadres is doorgegeven, zijn de eventuele extra bezorgkosten voor rekening van de klant. De hoogte van deze extra bezorgkosten wordt door Uitvaartbloemist In Memoriam nader bepaald.

Artikel 6. Zichttermijn

Het zichttermijn, zoals geformuleerd in artikel 7.46d BW, is bij aankopen bij Uitvaartbloemist In Memoriam, niet van toepassing daar voornoemde type goederen snel kunnen verouderen dan wel vergaan.

Artikel 7. Gegevensbeheer

 

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Uitvaartbloemist In Memoriam, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Uitvaartbloemist In Memoriam. Uitvaartbloemist In Memoriam houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

 

7.2 Uitvaartbloemist In Memoriam respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

Artikel 8. Garantie en klachten

 

8.1 De te leveren goederen dienen te voldoen aan de normaal geldende eisen van kwaliteit en levensduur zoals deze door de partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

 

8.2 Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per e-mail of telefoon aan Uitvaartbloemist In Memoriam te worden gemeld. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de klantenservice via telefoonnummer 088 – 256 36 36 of e-mail aan info@uitvaartbloemistinmemoriam.nl . Bij een klachtmelding dient de klant fotomateriaal toe te zenden. Helaas is het zonder fotomateriaal niet mogelijk de klacht in behandeling te nemen omdat de klacht niet toetsbaar is voor Uitvaartbloemist In Memoriam.

 

8.3 Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of navolgende leveringen en geven geen recht betaling voor voorafgaande of navolgende leveringen te weigeren.

 

8.4 Gebreken bij een deel van het geleverde geven de klant niet het recht tot afkeuring van het volledige product.

 

Artikel 9. Aanbod

 

9.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Uitvaartbloemist In Memoriam, zich het recht voor die aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding, te herroepen of hiervan af te wijken.

 

9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Uitvaartbloemist In Memoriam pas nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

9.4 Aanbiedingen van Uitvaartbloemist In Memoriam gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

9.5 Uitvaartbloemist In Memoriam kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel hiervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 10. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Uitvaartbloemist In Memoriam en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Uitvaartbloemist In Memoriam op haalbaarheid is beoordeeld.

 

Artikel 11. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen op de website en webshop van Uitvaartbloemist In Memoriam gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 12. Overmacht

 

12.1 Uitvaartbloemist In Memoriam is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,

vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van toeleveranciers van Uitvaartbloemist In Memoriam alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen.

 

12.3 Uitvaartbloemist In Memoriam behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Uitvaartbloemist In Memoriam gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

12.4 Indien Uitvaartbloemist In Memoriam bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Uitvaartbloemist In Memoriam is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 

14.1 Eigendom van alle door Uitvaartbloemist In Memoriam aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Uitvaartbloemist In Memoriam zolang de afnemer de vorderingen van Uitvaartbloemist In Memoriam uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Uitvaartbloemist In Memoriam wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,

waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 

14.2 De door Uitvaartbloemist In Memoriam geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 15. Toepasselijkheid recht/bevoegde rechter

 

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Uitvaartbloemist In Memoriam en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Uitvaartbloemist In Memoriam er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Artikel 16. Auteursrecht en handelsmerk

 

16.1 Alle bewoordingen en afbeeldingen vermeld op alle pagina’s van de website, webshop en brochures van Uitvaartbloemist In Memoriam staan onder auteursrecht. Het is niet toegestaan om de inhoud of een deel hiervan te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden zonder de toestemming van Uitvaartbloemist In Memoriam.

 

16.2 Het logo van Uitvaartbloemist In Memoriam staat geregistreerd als handelsmerk en mag niet worden gebruikt zonder toestemming van Uitvaartbloemist In Memoriam.

bottom of page