Open Site Navigation

Privacyverklaring

Uitvaartbloemist In Memoriam, zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van diegene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Uitvaartbloemist In Memoriam gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens

Uitvaartbloemist In Memoriam verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, naam van de overledene of ontvangende familie, adresgegevens van de overledene of ontvangende familie, telefoonnummer en e-mailadres etc. De categorieën van verwerkingen zijn: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Uitvaartbloemist In Memoriam kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of voor de noodzakelijke uitvoering van een overeenkomst dit verplicht is.

Uitvaartbloemist In Memoriam kan persoonsgegevens verwerken op grond van vereiste wettelijke grondslagen zijnde een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de opdrachtgever zijn verkregen, informeert Uitvaartbloemist In Memoriam de betrokkenen omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden

Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor Uitvaartbloemist In Memoriam noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Op deze wijze kan zij op de juiste wijze haar diensten en producten aanbieden en leveren. Uitvaartbloemist In Memoriam verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van verkoop van haar producten, het beantwoorden van vragen/klantcontact en het opvragen van informatie ten behoeve van een correcte bezorging. Uitvaartbloemist In Memoriam zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.


Bewaartermijn

Uitvaartbloemist In Memoriam zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Uitvaartbloemist In Memoriam heeft geen Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Volgens artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) verplicht indien de organisatie:
• een overheidsinstantie of overheidsorgaan is (behalve in het geval van gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken);
• hoofdzakelijk is belast met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen;
• hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerkingen van bijzondere categorieën van persoonsgegevens.
Vorenbedoelde criteria zijn volgens Uitvaartbloemist In Memoriam niet op haar van toepassing.

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Uitvaartbloemist In Memoriam te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of verwijdering van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. De verwerkingsverantwoordelijke zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

Een verzoek tot rectificatie, verwijding of intrekking van de toestemming voor verwerking dient schriftelijk ingediend te worden, per e-mail of per post. Bij de verwerking van het verzoek zal Uitvaartbloemist In Memoriam vragen om een legitimatiebewijs voor het vaststellen van de identiteit van de betrokkene. Bij geldige verzoeken zal Uitvaartbloemist In Memoriam uiterlijk binnen 4 weken hieraan gehoor geven.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen met anderen

Uitvaartbloemist In Memoriam verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een levering, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Uitvaartbloemist In Memoriam deelt, indien zij hiertoe gerechtigd is, persoonsgegevens met uitvoerende bloemisten.

Cookies en web analytics

Uitvaartbloemist In Memoriam maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Uitvaartbloemist In Memoriam gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Uitvaartbloemist In Memoriam maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Uitvaartbloemist In Memoriam de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Wijziging privacyverklaring

Uitvaartbloemist In Memoriam behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Hieronder worden de algemene voorwaarden van Uitvaartbloemist In Memoriam vermeld. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Artikel 1. Definities

Uitvaartbloemist In Memoriam: Uitvaartbloemist In Memoriam, Julianalaan 67-I, 2661 EJ te Bergschenhoek.

 

Klant: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Uitvaartbloemist In Memoriam een overeenkomst aangaat; Uitvaartbloemist In Memoriam behoudt zich het recht een klant als particulier of zakelijk te bestempelen, indien een kwestie aan de orde is als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

Prijs: De opgegeven prijs exclusief de bezorgkosten.

 

Overeenkomst: Iedere overeenkomst onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden tussen Uitvaartbloemist In Memoriam en de wederpartij.

 

Deze voorwaarden: De toepasselijke algemene voorwaarden opgesteld door Uitvaartbloemist In Memoriam, de meest actuele versie daarvan.

 

Producten: Rouwstukken, grafstukken, rouwkransen, rouwharten, kistbedekkingen, strooibloemen, urnversieringen, grafverzorging, rouwboeketten, sympathieboeketten.

 

Artikel 2. Algemeen

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uitvaartbloemist In Memoriam. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en staan op de website van Uitvaartbloemist In Memoriam. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.

 

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Uitvaartbloemist In Memoriam behoudt zich het recht de leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.

 

2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Uitvaartbloemist In Memoriam erkend.

 

2.4 Uitvaartbloemist In Memoriam kan in verband met seizoensgebonden producten niet garanderen dat het geleverde product identiek is aan de foto van het bestelde product getoond in de webshop. Uitvaartbloemist In Memoriam zal voor zover mogelijk trachten een zo gelijkwaardig mogelijk product af te leveren.

Artikel 3. Prijzen

 

3.1 Alle prijzen genoemd op de webshop zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.2 Alle prijzen genoemd op de webshop zijn in Euro en inclusief BTW.

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

Betaling op de webshop geschiedt via Ideal of creditcard. Betaling wordt direct gedaan na het plaatsen van een order op de webshop van Uitvaartbloemist In Memoriam.

 

Artikel 5. Levering

 

5.1 Levering zal worden afgehandeld door Uitvaartbloemist In Memoriam in de regio’s Lansingerland, Pijnacker, Rotterdam en Zoetermeer. Buiten deze regio’s zal de order worden doorgegeven aan een collega bloemist. Uitvaartbloemist In Memoriam tracht een zo gelijkwaardig mogelijk product voor de klant te bestellen maar kan hier niet garant voor staan.

 

5.2 De klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor de juistheid van de bezorggegevens (bezorgadres e.d) en het opgegeven e-mailadres. Indien een onjuist bezorgadres is doorgegeven, zijn de eventuele extra bezorgkosten voor rekening van de klant. De hoogte van deze extra bezorgkosten wordt door Uitvaartbloemist In Memoriam nader bepaald.

Artikel 6. Zichttermijn

Het zichttermijn, zoals geformuleerd in artikel 7.46d BW, is bij aankopen bij Uitvaartbloemist In Memoriam, niet van toepassing daar voornoemde type goederen snel kunnen verouderen dan wel vergaan.

Artikel 7. Gegevensbeheer

 

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Uitvaartbloemist In Memoriam, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Uitvaartbloemist In Memoriam. Uitvaartbloemist In Memoriam houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

 

7.2 Uitvaartbloemist In Memoriam respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

Artikel 8. Garantie en klachten

 

8.1 De te leveren goederen dienen te voldoen aan de normaal geldende eisen van kwaliteit en levensduur zoals deze door de partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

 

8.2 Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per e-mail of telefoon aan Uitvaartbloemist In Memoriam te worden gemeld. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de klantenservice via telefoonnummer 088 – 256 36 36 of e-mail aan info@uitvaartbloemistinmemoriam.nl . Bij een klachtmelding dient de klant fotomateriaal toe te zenden. Helaas is het zonder fotomateriaal niet mogelijk de klacht in behandeling te nemen omdat de klacht niet toetsbaar is voor Uitvaartbloemist In Memoriam.

 

8.3 Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of navolgende leveringen en geven geen recht betaling voor voorafgaande of navolgende leveringen te weigeren.

 

8.4 Gebreken bij een deel van het geleverde geven de klant niet het recht tot afkeuring van het volledige product.

 

Artikel 9. Aanbod

 

9.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Uitvaartbloemist In Memoriam, zich het recht voor die aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding, te herroepen of hiervan af te wijken.

 

9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Uitvaartbloemist In Memoriam pas nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

9.4 Aanbiedingen van Uitvaartbloemist In Memoriam gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

9.5 Uitvaartbloemist In Memoriam kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel hiervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 10. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Uitvaartbloemist In Memoriam en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Uitvaartbloemist In Memoriam op haalbaarheid is beoordeeld.

 

Artikel 11. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen op de website en webshop van Uitvaartbloemist In Memoriam gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 12. Overmacht

 

12.1 Uitvaartbloemist In Memoriam is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,

vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van toeleveranciers van Uitvaartbloemist In Memoriam alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen.

 

12.3 Uitvaartbloemist In Memoriam behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Uitvaartbloemist In Memoriam gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

12.4 Indien Uitvaartbloemist In Memoriam bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Uitvaartbloemist In Memoriam is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 

14.1 Eigendom van alle door Uitvaartbloemist In Memoriam aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Uitvaartbloemist In Memoriam zolang de afnemer de vorderingen van Uitvaartbloemist In Memoriam uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Uitvaartbloemist In Memoriam wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,

waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 

14.2 De door Uitvaartbloemist In Memoriam geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 15. Toepasselijkheid recht/bevoegde rechter

 

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Uitvaartbloemist In Memoriam en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Uitvaartbloemist In Memoriam er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Artikel 16. Auteursrecht en handelsmerk

 

16.1 Alle bewoordingen en afbeeldingen vermeld op alle pagina’s van de website, webshop en brochures van Uitvaartbloemist In Memoriam staan onder auteursrecht. Het is niet toegestaan om de inhoud of een deel hiervan te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden zonder de toestemming van Uitvaartbloemist In Memoriam.

 

16.2 Het logo van Uitvaartbloemist In Memoriam staat geregistreerd als handelsmerk en mag niet worden gebruikt zonder toestemming van Uitvaartbloemist In Memoriam.